Projektowanie i produkcja:

Witryny

Wszystko dla mrówek.com; Wszystko dla Modliszki.com; All-for-Stick-Insects.com; All-for-Roaches.com

(zwana dalej "Platformą")

to inicjatywa:

All for Ants
93 Omer Lison Street
6220 Lambusart
Belgia

Numer przedsiębiorstwa (BCE/VAT): BE0793.153.063
E-mail: all-for-ants@hotmail.com
Telefon: +32 494 62 71 60

(zwany dalej „All for Ants” lub „ sprzedawca ")




I. OGÓLNE WARUNKI UŻYTKOWANIA


1. Zakres

Niniejsze ogólne warunki użytkowania (zwane dalej „GCU”) mają zastosowanie do każdej wizyty lub korzystania z Platformy i jej informacji przez użytkownika Internetu (dalej „Użytkownik”).

Odwiedzając lub korzystając z Platformy, Użytkownik potwierdza, że ​​przeczytał niniejsze Warunki i wyraźnie akceptuje wymienione w nim prawa i obowiązki.

Wyjątkowo postanowienia Regulaminu mogą zostać uchylone w drodze pisemnej umowy. Odstępstwa te mogą polegać na modyfikacji, dodaniu lub usunięciu klauzul, do których się odnoszą, i nie mają wpływu na stosowanie pozostałych postanowień Regulaminu.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany naszych Warunków w dowolnym momencie, bez uprzedniego powiadomienia, ale zobowiązujemy się do stosowania postanowień obowiązujących w czasie, gdy korzystałeś z naszej Platformy.


2. Platforma

a. Dostęp i nawigacja

Podejmujemy wszelkie uzasadnione i niezbędne środki w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, bezpieczeństwa i dostępności naszej Platformy. Nie możemy jednak zaoferować absolutnej gwarancji operatywności i dlatego nasze działania należy uznać za objęte obowiązkiem środków.

Wszelkie korzystanie z Platformy odbywa się zawsze na własne ryzyko Użytkownika. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wynikać z możliwych awarii, przerw, wad lub nawet szkodliwych elementów obecnych na Platformie.

Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia dostępu do Platformy lub przerwania jej działania w dowolnym momencie, bez obowiązku uprzedniego powiadomienia.

b. Treść

Wszystko dla mrówek w dużej mierze określa zawartość Platformy i bardzo dba o zawarte na niej informacje. Podejmujemy wszelkie możliwe środki, aby nasza Platforma była jak najbardziej kompletna, dokładna i aktualna, nawet jeśli informacje na jej temat są dostarczane przez osoby trzecie. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania, uzupełniania lub usuwania Platformy i jej zawartości w dowolnym momencie, bez ponoszenia odpowiedzialności.

Wszystko dla mrówek nie może oferować absolutnych gwarancji dotyczących jakości informacji na Platformie. Możliwe jest zatem, że informacje te nie zawsze są kompletne, dokładne, wystarczająco precyzyjne lub aktualne. W związku z tym All for Ants nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, które Użytkownik może ponieść z powodu informacji zawartych na Platformie.

Jeśli określone treści na Platformie naruszają prawo lub prawa osób trzecich lub są sprzeczne z dobrymi obyczajami, prosimy o jak najszybsze poinformowanie nas o tym e-mailem, abyśmy mogli podjąć odpowiednie środki.

Każde pobieranie z Platformy zawsze odbywa się na ryzyko Użytkownika. All for Ants nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z tych pobrań, takie jak utrata danych lub uszkodzenie systemu komputerowego Użytkownika, za które całkowicie i wyłącznie odpowiada później.


c. Usługi zastrzeżone dla zarejestrowanych użytkowników

1) Napis

Dostęp do niektórych usług podlega rejestracji użytkownika.

Rejestracja i dostęp do usług Platformy są zastrzeżone wyłącznie dla osób posiadających zdolność prawną, które wypełniły i zatwierdziły formularz rejestracyjny dostępny online na Platformie oraz niniejsze Warunki.

Podczas rejestracji Użytkownik zobowiązuje się do podania dokładnych, szczerych i aktualnych informacji o swojej osobie i stanie cywilnym. Użytkownik musi również regularnie sprawdzać dotyczące go dane, aby zachować ich dokładność.

Użytkownik musi zatem bezwzględnie podać ważny adres e-mail, na który Platforma wyśle ​​mu potwierdzenie rejestracji w swoich usługach. Adres e-mail nie może być użyty więcej niż raz do rejestracji w usługach.

Wszelka komunikacja przekazywana przez Platformę i jej partnerów jest zatem uważana za otrzymaną i przeczytaną przez Użytkownika. Ten ostatni zobowiązuje się zatem do regularnego sprawdzania wiadomości otrzymanych na ten adres e-mail i, jeśli to konieczne, do odpowiadania w rozsądnym czasie.

Tylko jedna rejestracja jest dozwolona na osobę fizyczną.

Użytkownikowi przypisywany jest identyfikator umożliwiający mu dostęp do przestrzeni, do której dostęp jest dla niego zarezerwowany (zwanej dalej „Przestrzeń osobista”), ​​oprócz wprowadzenia hasła.

Nazwa użytkownika i hasło mogą być modyfikowane online przez Użytkownika w jego Przestrzeni Osobistej. Hasło jest osobiste i poufne, dlatego Użytkownik zobowiązuje się nie przekazywać go osobom trzecim.

All for Ants w każdym przypadku zastrzega sobie prawo do odrzucenia wniosku o rejestrację usług Platformy w przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika Regulaminu.

2) Anuluj subskrypcję

Regularnie zarejestrowany Użytkownik może w dowolnym momencie zażądać rezygnacji z subskrypcji, przechodząc na dedykowaną stronę w swojej Przestrzeni Osobistej. Każda rezygnacja z subskrypcji Platformy będzie skuteczna tak szybko, jak to możliwe po wypełnieniu przez Użytkownika formularza udostępnionego w tym celu.


3. Linki do innych stron internetowych

Platforma może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych. Takie linki nie oznaczają automatycznie, że istnieje związek między All for Ants a zewnętrzną witryną internetową ani nawet, że istnieje dorozumiana umowa z treścią tych zewnętrznych witryn.

Wszystko dla mrówek nie ma kontroli nad zewnętrznymi stronami internetowymi. W związku z tym nie ponosimy odpowiedzialności za bezpieczne i prawidłowe działanie hiperłączy i ich ostatecznego przeznaczenia. Z chwilą kliknięcia przez Użytkownika hiperłącza opuszcza on Platformę. Dlatego nie możemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek późniejsze szkody.


4. Własność intelektualna

Struktura Platformy, ale także teksty, grafika, obrazy, zdjęcia, dźwięki, filmy, bazy danych, aplikacje komputerowe itp. które ją tworzą lub które są dostępne za pośrednictwem Platformy są własnością wydawcy i jako takie są chronione przez obowiązujące przepisy prawa własności intelektualnej.

Jakiekolwiek reprezentowanie, powielanie, adaptacja lub częściowe lub całkowite wykorzystanie treści, znaków towarowych i usług oferowanych przez Platformę w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej, wyraźnej i pisemnej zgody wydawcy, jest surowo zabronione. z wyjątkiem elementów wyraźnie oznaczonych jako wolne od opłat na Platformie.

Użytkownik Platformy otrzymuje ograniczone prawo dostępu, korzystania i wyświetlania Platformy oraz jej zawartości. To prawo jest przyznawane na zasadzie niewyłącznej, niezbywalnej i może być wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. O ile nie uzyskano uprzedniej pisemnej zgody, Użytkownicy nie są upoważnieni do modyfikowania, powielania, tłumaczenia, rozpowszechniania, sprzedawania, publicznego komunikowania, w całości lub w części, chronionych elementów.

Użytkownikowi nie wolno wprowadzać na Platformie danych, które mogłyby modyfikować lub mogłyby modyfikować jej zawartość lub wygląd.


5. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe podane przez Użytkownika podczas odwiedzania lub korzystania z Platformy są gromadzone i przetwarzane przez All for Ants wyłącznie do celów wewnętrznych. Wszystko dla mrówek zapewnia swoich użytkowników, że przywiązuje najwyższą wagę do ochrony ich prywatności i danych osobowych oraz że zawsze zobowiązuje się do komunikowania się w jasny i przejrzysty sposób.

All for Ants zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów w tym zakresie, a mianowicie ustawy z dnia 8 grudnia 1992 r. o ochronie prywatności w związku z przetwarzaniem danych osobowych. europejskie rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Polityką prywatności dostępną na Platformie.

6. Postanowienia ogólne

All for Ants zastrzega sobie prawo do modyfikowania, rozszerzania, usuwania, ograniczania lub zaprzestania świadczenia Platformy i powiązanych usług w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia i bez ponoszenia odpowiedzialności.

W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika, All for Ants zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich sankcji i środków naprawczych. All for Ants w szczególności zastrzega sobie prawo do tymczasowego lub stałego odmowy użytkownikowi dostępu do Platformy lub naszych usług. Środki te można podjąć bez podania przyczyny i bez uprzedzenia. Nie mogą ponosić odpowiedzialności Wszystko za mrówki ani powodować jakiejkolwiek formy odszkodowania.

Nielegalność lub całkowita lub częściowa nieważność jednego z postanowień naszego Regulaminu nie będzie miała wpływu na ważność i stosowanie pozostałych postanowień. W takim przypadku mamy prawo do zastąpienia postanowienia innym ważnym postanowieniem o podobnym zakresie.



II. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY


1. Zakres

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (zwane dalej „OWH”) określają wzajemne prawa i obowiązki w przypadku zakupu produktów lub usług na Platformie przez Użytkownika (dalej po „Klient”).

Warunki umowy wyrażają pełne zobowiązania stron. Uznaje się, że Klient akceptuje je bez zastrzeżeń, w przeciwnym razie jego zamówienie nie zostanie zatwierdzone.

Wyjątkowo można odstąpić od postanowień RCB, o ile odstępstwa te były przedmiotem pisemnej umowy. Odstępstwa te mogą polegać na modyfikacji, dodaniu lub usunięciu klauzul, do których się odnoszą i nie mają wpływu na stosowanie pozostałych postanowień OWS.

All for Ants zastrzega sobie prawo do okresowej zmiany Regulaminu. Modyfikacje będą miały zastosowanie, gdy tylko zostaną umieszczone online w przypadku dowolnego zakupu po tej dacie.


2. Sklep internetowy

Za pośrednictwem Platformy Sprzedawca udostępnia Klientowi sklep internetowy prezentujący sprzedawane produkty lub usługi, bez zdjęć mających jakąkolwiek wartość umowną.

Produkty lub usługi są opisane i przedstawione z największą możliwą dokładnością. Jednak w przypadku błędów lub pominięć w prezentacji, odpowiedzialność Sprzedającego nie może być w rezultacie zaangażowana.

Produkty i usługi są oferowane w zależności od dostępności.

Ceny i podatki są określone w sklepie internetowym.


3. Cena

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany swoich cen w dowolnym momencie, publikując je online.

Obowiązują wyłącznie wskazane ceny i podatki obowiązujące w momencie składania zamówienia, w zależności od dostępności w tym dniu.

Ceny podane są w euro i nie uwzględniają żadnych kosztów dostawy, które są dodatkowo wskazane i zafakturowane przed zatwierdzeniem zamówienia przez Klienta.

Całkowita kwota zamówienia (wraz z wszystkimi podatkami) oraz, w stosownych przypadkach, koszty dostawy są wskazane przed ostatecznym zatwierdzeniem formularza zamówienia.


4. Zamów online

Klient ma możliwość wypełnienia formularza zamówienia online, za pomocą formularza elektronicznego. Wypełniając formularz elektroniczny Klient akceptuje cenę i opis produktów lub usług.

Aby jego zamówienie zostało zatwierdzone, Klient musi zaakceptować te OWS, klikając we wskazanym miejscu.

Klient musi podać poprawny adres e-mail, dane rozliczeniowe oraz, w stosownych przypadkach, adres dostawy. Wszelka wymiana ze Sprzedawcą może odbywać się przy użyciu tego adresu e-mail.

Ponadto Klient musi wybrać metodę dostawy i zatwierdzić metodę płatności.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zablokowania zamówienia Klienta w przypadku braku płatności, nieprawidłowego adresu lub jakiegokolwiek innego problemu na koncie Klienta, do czasu rozwiązania problemu.


5. Potwierdzenie i płatność zamówienia

Sprzedawca pozostaje właścicielem zamówionych przedmiotów do momentu otrzymania pełnej płatności za zamówienie.

a. Płatność

Klient dokonuje płatności w momencie ostatecznej weryfikacji zamówienia wybraną metodą płatności. Ta walidacja służy jako podpis.

Klient gwarantuje Sprzedającemu, że posiada niezbędne uprawnienia do korzystania z tej metody płatności i przyjmuje do wiadomości, że podane w tym celu informacje stanowią dowód jego zgody na sprzedaż, jak również na zapłatę należności na podstawie polecenie.

Sprzedawca wdrożył procedurę sprawdzania zamówień i środków płatności mającą na celu racjonalną gwarancję przed jakimkolwiek nieuczciwym użyciem środków płatności, w tym poprzez zwrócenie się do Klienta o dane identyfikacyjne.

W przypadku odmowy autoryzacji płatności kartą kredytową od akredytowanych organów lub w przypadku braku płatności, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub anulowania zamówienia i jego dostawy.

Sprzedawca zastrzega sobie również prawo do odrzucenia zamówienia od Klienta, który nie zapłacił w całości lub w części za poprzednie zamówienie lub z którym trwa spór dotyczący płatności.

b. Potwierdzenie

Po otrzymaniu potwierdzenia zakupu wraz z płatnością, Sprzedawca wysyła go do Klienta, a także fakturę, z wyjątkiem dostawy tej ostatniej wraz z zamówieniem.

Klient może zażądać wysłania faktury na adres inny niż adres dostawy, wysyłając żądanie w tym celu do obsługi klienta (patrz dane kontaktowe poniżej) przed dostawą.

W przypadku niedostępności usługi lub produktu, Sprzedawca poinformuje Klienta e-mailem tak szybko, jak to możliwe, w celu wymiany lub anulowania zamówienia tego produktu i ewentualnego zwrotu związanej z nim ceny, reszty zamówienia pozostaje stanowczy i ostateczny.


6. Dowód

Komunikację, zamówienia i płatności między Klientem a Sprzedawcą można udowodnić za pomocą skomputeryzowanych rejestrów, przechowywanych w systemach komputerowych Sprzedawcy z zachowaniem rozsądnych warunków bezpieczeństwa. Zamówienia zakupu i faktury są archiwizowane na niezawodnym i trwałym nośniku, traktowanym w szczególności jako środek dowodowy.


7. Dostawa

Dostawa następuje dopiero po potwierdzeniu płatności przez bank Sprzedającego.

Produkty dostarczane są pod adres wskazany przez Klienta w formularzu online odpowiadającym formularzowi zamówienia. Klient zostanie obciążony dodatkowymi kosztami wynikającymi z niepełnych lub błędnych informacji przez Klienta. Ze względu na dostępność zamówienie może być przedmiotem kilku kolejnych dostaw do Klienta.

Dostawa odbywa się, zgodnie z trybem wybranym przez Klienta, w wyświetlanych godzinach.

Bez względu na wybraną metodę dostawy, Sprzedawca w miarę możliwości wysyła link do śledzenia przesyłki online.

Koszty wysyłki obejmują koszty przygotowania i pakowania oraz opłaty pocztowe. Koszty przygotowania są stałe, natomiast koszty transportu różnią się w zależności od całkowitej wagi paczki. W przypadku żywych zwierząt przesyłki wysyłane są na ryzyko Klienta. Klient może odwołać się od gwarancji Przewoźnika, jeżeli ta obejmuje charakter przesyłki.

Czasy dostawy są podane orientacyjnie. W przypadku opóźnionej dostawy nie można żądać odszkodowania od Sprzedawcy lub przewoźnika. Jeśli czas dostawy przekroczy trzydzieści dni od złożenia zamówienia, umowa sprzedaży może jednak zostać rozwiązana, a Klientowi zwrot pieniędzy.

a. Weryfikacja zamówienia

Po otrzymaniu produktów Klient lub odbiorca sprawdza dobry stan dostarczonego produktu lub zgodność świadczonej usługi.

W przypadku braku lub uszkodzenia jednego lub więcej zamówionych produktów, Klient lub odbiorca muszą dokonać niezbędnych zastrzeżeń u przewoźnika w momencie dostawy i niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę.

Weryfikację uważa się za dokonaną, gdy Klient lub osoba przez niego upoważniona otrzyma zamówienie bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

Jakiekolwiek zastrzeżenie nie złożone w zasadach określonych powyżej i w określonych terminach nie może być brane pod uwagę i zwalnia Sprzedawcę z wszelkiej odpowiedzialności wobec Klienta.

b.Błąd dostarczania

W przypadku błędu dostawy lub niezgodności produktów ze wskazaniami znajdującymi się w formularzu zamówienia, Klient poinformuje Sprzedawcę w ciągu trzech dni roboczych od daty dostawy.

Każda reklamacja nie złożona w terminie nie może być uwzględniona i zwalnia Sprzedawcę z wszelkiej odpowiedzialności wobec Klienta.

c. Zwroty i wymiany

Produkt, który ma zostać wymieniony lub zwrócony, musi zostać zwrócony do Sprzedawcy w całości i w oryginalnym opakowaniu, zgodnie z następującymi warunkami:

Produkt zwrócony w ciągu 30 dni od daty wysłania zamówienia. Zwroty należy dokonywać na następujący adres: 93 rue Omer Lison 6220 Lambusart (Belgia).

Wszelkie reklamacje i zwroty nie dokonywane na zasadach określonych powyżej i w terminach nie mogą być uwzględnione i zwalniają Sprzedawcę z wszelkiej odpowiedzialności wobec Klienta.

Każdy produkt, który ma zostać wymieniony lub zwrócony, musi zostać zwrócony do Sprzedawcy w całości i w oryginalnym opakowaniu. Koszty zwrotu są obowiązkiem Klienta.


8. Gwarancje

Sprzedawca gwarantuje zgodność produktów lub usług z umową zgodnie z prawem obowiązującym w momencie jej zawarcia.

9. Prawo do odstąpienia od umowy

Jeżeli Klient jest konsumentem, może skorzystać z przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni roboczych od dostarczenia towaru lub zawarcia umowy o świadczenie usług.

Po poinformowaniu o swojej decyzji o odstąpieniu Klient ma 14 dni na zwrot lub zwrot towaru.

Wszelkie wycofanie dokonane niezgodnie z zasadami i terminami określonymi w tym artykule nie może być brane pod uwagę i zwalnia Sprzedawcę z wszelkiej odpowiedzialności wobec Klienta.

Klient może zażądać zwrotu zwróconego produktu bez kary, z wyjątkiem kosztów zwrotu, które pozostają na jego koszt.

Zwrot lub wymiana produktu może być zaakceptowana tylko w przypadku produktów jako całości, nienaruszonych i w ich oryginalnym stanie, w szczególności w kompletnym opakowaniu, nienaruszonym i nadającym się do sprzedaży.

Sprzedawca musi zwrócić Klientowi wszystkie zapłacone kwoty, w tym koszty dostawy, w ciągu 14 dni od odzyskania towarów lub przesłania dowodu wysyłki tych towarów.</ p>

Szablon formularza odstąpienia od umowy

Do wiadomości:

All for Ants

93 rue Omer Lison
6220 Lambusart
Belgia

Numer firmy (BCE/VAT): BE0760.858.201

E-mail: all-for-ants@hotmail.com

Telefon: +32 494 62 71 60

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy dotyczącej sprzedaży towarów(*)/o świadczenie usług(*) poniżej:

________________________________

________________________________

________________________________

Zamówiono (*)/otrzymano (*): __________

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): __________

Adres konsumenta(-ów): __________

Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia tego formularza na papierze):

____________________

Data: __________

* Usuń odpowiednio

10. Siła wyższa

Jeśli Sprzedający nie może, w całości lub w części, zrealizować zamówienia z powodu nieprzewidzianych okoliczności pozostających poza jego kontrolą, to jest to kwestia siły wyższej.

W przypadku działania siły wyższej Sprzedający jest uprawniony do wstrzymania realizacji zamówienia w całości lub w części na czas działania siły wyższej. Sprzedawca niezwłocznie powiadomi o tym Klienta.

Jeśli siła wyższa trwa dłużej niż 90 dni bez przerwy, każda ze stron umowy będzie miała prawo do jednostronnego rozwiązania umowy listem poleconym wysłanym do drugiej strony. Usługi już wykonane przez Sprzedawcę będą mimo to fakturowane proporcjonalnie do Klienta.


11. Niezależność klauzul

Nielegalność lub całkowita lub częściowa nieważność postanowienia niniejszych OWS nie będzie miała wpływu na ważność i stosowanie pozostałych postanowień. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zastąpienia niezgodnego z prawem lub nieważnego postanowienia innym ważnym postanowieniem o podobnym zakresie.


12. Gjeldende lov og kompetent jurisdiksjon

Disse vilkårene og betingelsene er underlagt belgisk lov.

I tilfelle en tvist og i fravær av en minnelig avtale, vil tvisten bringes inn for domstolene i rettsdistriktet til Selgers forretningskontor.